عبدالله احمدیان: در آخرین روزهای اسفند ماه سال ۱۳۶۶ ،تردد خودروهای دشمن زیاد شد .تانک و تانکهای جدیدی از راههای ترددی دشمن دیده می شد که وارد خطوط مقدم می شد ند. معمولا این کارها را دشمن در مواقعی انجام می داد
ادامه مطلب