اين مجموعه داراي جلدهاي مختلفي است که هر جلد درباره زندگينامه فرماندهان شهيد يک استان است. کتاب پيشه رو درباره فرماندهان شهيد استان ايلام است